[1]
E. Peig, J. Delgado, and I. Pérez, “Metadata Interoperability and Meta-search on the Web”, DCMI Proceedings, pp. pp. 247–254, Oct. 2001.