(1)
Peig, E.; Delgado, J.; PĂ©rez, I. Metadata Interoperability and Meta-Search on the Web. DCMI Proceedings 2001, pp. 247-254.